Het Bartholomeus Gasthuis bevindt zich in één van de mooiste delen van het centrum van Utrecht; het Museumkwartier. Het Gasthuis beschikt over meerdere woon- en zorgvormen; verpleeghuiszorg, welke valt onder de Wet Langdurige Zorg, Wijkverpleging en Eerstelijnsverblijf, welke vallen onder de Zorgverzekeringswet en Wmo. Het Bartholomeus Gasthuis levert geen zorg aan huis, behalve in de serviceappartementen van het Gasthuis. 

Samen blijven

In het Bartholomeus Gasthuis kunt u samen blijven wonen zolang dat mogelijk is. Bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum omdat één van u of u beiden zorg nodig heeft. Het kan ook zijn dat één van u de ziekte dementie krijgt. Dan wilt u niet uit elkaar. Ook daar hebben wij oplossingen voor door dicht bij uw geliefde een appartement te huren zodat u dagelijks bij elkaar kunt zijn. Vraag gerust naar de mogelijkheden bij onze zorgbemiddelaar. 

Wonen in het Gasthuis

ZORGHOTEL - HERSTELLINGSOORD - EERSTELIJNSVERBLIJF (ELV)

Als u in ons zorghotel/ herstellingsoord wilt verblijven en mogelijk zorg nodig heeft dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  • U wilt tijdelijk verblijven in een zorghotel. Bijvoorbeeld na een operatie, om uit te rusten, om uw mantelzorger te ontlasten, et cetera. Uw verblijf wordt door veel zorgverzekeraars uit uw aanvullende verzekering vergoed. U kunt navragen bij uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding van verblijf in een zorghotel/ herstellingsoord in aanmerking komt. 
  • Wellicht heeft u tijdens uw verblijf ook zorg nodig. De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om zorg vanuit de basisverzekering te ontvangen heeft u een indicatie voor 'wijkverpleging' nodig. Onze verpleegkundige stelt vast of en welke zorg u nodig heeft in aanvulling op wat u (en uw naasten) zelf kunt. Het Bartholomeus Gasthuis heeft met nagenoeg alle verzekeraars een contract.
  • U komt in aanmerking voor eerstelijns verblijf met zorg in een zorginstelling (ELV). Dit verblijf en de zorg worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering. Deze vergoeding valt onder het eigen risico. Het betreft een tijdelijk verblijf als u, vanwege medische redenen, (nog) niet thuis kunt wonen. De huisarts beoordeelt dit, eventueel in overleg met de specialist. Het Bartholomeus Gasthuis heeft met een groot deel van de verzekeraars een contract.
  • Als u niet aanvullend verzekerd bent voor verblijf in een zorghotel of u krijgt geen indicatie voor wijkverpleging of eerstelijnsverblijf (ELV), maar u wilt toch tijdelijk in ons zorghotel verblijven en desgewenst zorg ontvangen, dan is dat mogelijk. In dat geval betaalt u zelf de kosten. 

Over de kosten van het verblijf en de zorg in het zorghotel kunt u meer lezen op de website van Bartholomeus in de Wijk. Meer informatie over de Zorgverzekeringswet en specifiek over 'wijkverpleging' vindt u op de website van de overheid en op de website van uw verzekering. Meer informatie over het eerstelijnsverblijf (ELV) vindt u op de website van de overheid.

SERVICEAPPARTEMENTEN

Om in een serviceappartement te kunnen wonen is het o.a. nodig dat u ingeschreven staat op de wachtlijst en ouder bent dan 55 jaar. De woonkosten bestaan uit huur, kosten voor aanvullende diensten en servicekosten. Als u zorg nodig heeft dan kan de zorg bekostigd worden uit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging - de vroegere 'thuiszorg'). U heeft dan een indicatie voor 'verzorging' of 'verpleging' nodig. Onze verpleegkundige kan vaststellen of er een indicatie wijkverpleging gesteld kan worden in aanvulling op wat u (en uw naasten) zelf kunt. Als u geen indicatie krijgt, maar toch zorg wilt ontvangen is dat mogelijk. In dat geval betaalt u zelf de kosten. Meer informatie over de Zorgverzekeringswet en specifiek over 'wijkverpleging' vindt u op de website van de overheid en op de website van uw verzekering.

WOONZORGCENTRUM EN GROEPSWONEN

Om te verblijven en zorg te ontvangen in het woonzorgcentrum of in de groepswoning heeft u een indicatie nodig die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u een indicatie ontvangt, wordt deze gekoppeld aan een Zorgprofiel (ZP). Ieder ZP geeft een gemiddeld aantal uren zorg en begeleiding aan waarop u recht heeft. Hoe hoger het cijfer behorend bij een ZP, hoe meer zorg en begeleiding u nodig heeft. 

Om in het woonzorgcentrum te wonen heeft u een indicatie met een ZZP 6 nodig. Om in de groepswoning te kunnen verblijven heeft u een indicatie nodig met een ZZP 5 of  ZZP 7  met een besluit Wet zorg en dwang (dit was voorheen BOPZ). Bij uw indicatie wordt ook aangegeven of het gaat om een ZZP met of zonder behandeling. Een indicatie 'met behandeling' geeft aan dat wij ons behandelteam - bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut en logopedist - inzetten. 'Zonder behandeling' betekent dat uw huisarts of de huisarts waarmee wij een samenwerkingscontract hebben uw behandelaar blijft (wordt). In ons woonzorgcentrum heeft u in principe geen indicatie met behandeling nodig, in de groepswoning is dat wél het geval. 
(Indien woonzorgcentrum) Het kan zijn dat u over een Volledig Pakket Thuis (VPT) beschikt of dat wij u vragen om uw ZP om te zetten in een VPT als u bij ons komt wonen. Bij een VPT is het verblijf losgekoppeld van de zorg. Voor het verblijf betaalt u een huurprijs. Voor de zorgverlening zijn dezelfde leveringsvoorwaarden en productspecificaties van toepassing als bij levering van uw ZP.

U, of iemand die u vertegenwoordigt, kunt rechtstreeks bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een aanvraag voor zorg met verblijf indienen. Als het CIZ een indicatiebesluit heeft genomen wordt dit naar u en naar het zorgkantoor gestuurd waar u onder valt. Het zorgkantoor wijst de indicatie toe aan de zorgaanbieder die als voorkeur is opgegeven. De voorkeursaanbieder wordt hiermee dossierhouder en is er vervolgens verantwoordelijk voor dat u de zorg krijgt waarvoor u bent geïndiceerd. De dossierhouder neemt hierover contact op met u of uw contactpersoon. Als huisvesting in het Bartholomeus Gasthuis niet direct mogelijk is, wordt u op de wachtlijst geplaatst. 

Per 1 januari 2020 heeft de Wet zorg en dwang (Wzd) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen. Voor meer informatie hierover verwijzen u naar de website van het CIZ; www.ciz.nl

Uw eigen bijdrage CAK berekenen kan hier.

Kosten van wonen en zorg

Voor de serviceappartementen zijn de kosten van wonen en zorg gescheiden. De woonkosten met bijbehorende diensten vindt u hier. De zorgkosten worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) als u over een indicatie beschikt (wijkverpleging met als functie 'persoonlijke verzorging of verpleging'). U betaalt geen eigen bijdrage. Als u geen indicatie krijgt, maar u wilt wel zorg ontvangen, kunt u er voor kiezen de zorg zelf te betalen.
Voor het woonzorgcentrum en de groepswoningen worden de woonkosten en de zorg vergoed vanuit de Wlz. U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK kan u daar meer over vertellen.

Kosten die niet in het woon-zorg arrangement zitten staan in ondergenoemde prijslijsten. De services die worden genoemd zijn aanvullend op het basispakket. Het is uw vrije keus of u van deze diensten gebruik wilt maken.
 

Meer informatie en aanmelden op wachtlijst

Meer informatie over de Wlz vindt u op www.rijksoverheid.nl. In het Wlz-kompas geeft Zorginstituut Nederland uitleg over de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Zij gaan ook in op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. Als u recht heeft op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunt u hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Wilt u meer weten? Bekijk de informatie over cliëntondersteuning Wet langdurige zorg.

Er is een wachtlijst om te komen wonen en zorg te ontvangen in het Barholomeus Gasthuis. Zie ook onderaan deze pagina. Een indicatie uitgedrukt in een zorgprofiel (ZP) van het CIZ betekent niet automatisch dat u bovenaan de lijst komt te staan. 

U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons team van zorgbemiddelaars voor meer informatie over de mogelijkheden, om op de wachtlijst geplaatst te worden,  een rondleiding af te spreken of voor hulp bij het aanvragen van een indicatie.  Dit team is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur via 030 - 239 31 58. U kunt ook mailen naar zorgbemiddelaar@bartholomeusgasthuis.nl

Leveringsvoorwaarden

Wanneer u zorg ontvangt van het Bartholomeus Gasthuis gaat u een zorgovereenkomst aan met het gasthuis. Voor deze zorgovereenkomst gelden de Algemene Voorwaarden voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Deze voorwaarden beschrijven de afspraken tussen u als (tijdelijke) bewoner en het Bartholomeus Gasthuis als zorgaanbieder, aangevuld met uw rechten en plichten en die van het gasthuis. De Algemene Voorwaarden gelden voor de complete sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en zijn gemaakt door de brancheorganisaties Actiz en BTN (namens zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden, de aanvullende modules die van toepassing kunnen zijn en onze huisregels downloaden.

In- en exclusiecriteria
De in- en exclusiecriteria beschrijven de mogelijkheden en grenzen van wonen en zorg in het Bartholomeus Gasthuis. Het is belangrijk dat toekomstige bewoners en/of hun vertegenwoordiger(s) deze informatie kennen, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen over komen wonen in het gasthuis en de aanvullende diensten als langdurige zorg. Hier leest u deze criteria. 

Wat vinden onze cliënten van ons? 

Wilt u het Bartholomeus Gasthuis vergelijken met andere verzorgings- en verpleeghuizen, kijk dan op ZorgkaartNederland.nl.
Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg en dienstverlening? Lees dan verder op de pagina 'kwaliteit'.