Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

Daarmee kan het gasthuis ontmoetingen en activiteiten voor bewoners en wijkbewoners organiseren. Daarnaast is het zeer welkom om het cultureel historisch erfgoed van het historische gebouw te bewaren, onderhouden én toegankelijk te houden. 
U kunt uw gift storten op IBAN NL65RABO 0394 4080 63 t.n.v. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht, digitaal uw gift overmaken, donateur worden of een legaat schenken en zo de (binnenstad)bewoners helpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis verleent materiële steun aan oudere (binnenstad)bewoners van het Bartholomeus Gasthuis en Bartholomeus in de Wijk voor activiteiten waarvoor geen andere financieringsvorm is. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

Activiteiten

2022 / 2023

 • Financiering projecten passend bij de doelstelling, d.w.z. projecten die: 
  • bijdragen aan het welzijn van ouder wordende Utrechters en die het unieke zorgconcept van Bartholomeus Gasthuis ondersteunen;

  • helpen om het gasthuis zelfstandig – en dus kleinschalig – te laten voortbestaan;
  • ondersteunen bij het behoud van het historisch cultureel erfgoed. 
 • Vergroten van de bekendheid van de stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis bij de diverse intermediairs tussen potentiële donateurs en de stichting Vrienden.
Bekijk hier het beleidsplan 2022/2023

2020/2021

 • Fondsenwerving voor Het Nieuwe Gasthuis.
 • Verbetering promotie periodieke schenkingen en de financiële aantrekkelijkheid hiervan
 • Periodieke acties om donateurs te werven
 • Werving van nieuwe zakelijke Vrienden en onderhouden van de goede contacten met bestaande zakelijke Vrienden.

2018/2019

 • Fondsenwerving voor Het Nieuwe Gasthuis
 • Fondsenwerving voor instandhouding Regentenzaal
 • Deelname collecte OranjeFonds
 • Verbetering promotie periodieke schenkingen en de financiële aantrekkelijkheid hiervan
 • Kerstactie donateurs
 • Verkenning hoe erkend worden als Goed Doel voor het CBF 
 • Werving van nieuwe zakelijke Vrienden
 • Onderhoud contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.

2017

 • Financiering voor ontwerp verbouwing van een deel van derde verdieping tot beweeg- en muziekruimte voor bewoners van groepswoningen
 • Werving van nieuwe zakelijke Vrienden
 • Onderhoud contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden
 • Viering jubileum 650 jaar Bartholomeus Gasthuis met als hoogtepunten de verjaardag op 24 augustus in bijzijn van H.K.H. Koningin Máxima en het feest van nabuurschap op 15 december met honderd gasten van EET met je Hart en het Leger des Heils
 • Kerstactie donateurs. 

2016

 • Financiering voor ontwerp en uitvoering ontwerp groepswoning Springweg 1 om de omgeving af te stemmen op het dementieproces
 • Werving zakelijke Vrienden. MAAScommunicatie wordt bronzen Vriend
 • Onderhoud contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden
 • Werving donaties onder stadsgenoten en bewoners rond kerst
 • Ondersteuning (financieel) in interieuraanpassing van overige vijf groepswoningen. Verbeteringen in het interieur met kleurgebruik, meubels, licht en beleving dragen bij aan de kwaliteit van het leven in een groepswoning
 • Voorbereiding van het feestprogramma viering 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017 (actief betrokken).

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis 
T.a.v. mw. drs. M. Monbredau
Lange Smeestraat 40
3511 PZ  Utrecht
T 030 - 231 02 54
info@bartholomeusgasthuis.nl

KvK nummer 41186108
Bankrekening nummer NL65RABO 03944.08.063 t.n.v. St. Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht. 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 80 35 04 329 

Statuten Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis (nieuwe akte verwacht medio februari 2023)

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis wordt gevormd door

 • Dhr. G.H. Abrahamse, voorzitter
 • Dhr. M. Petram, penningmeester
 • Mw. mr. M. Plug
 • Mw. drs. F.M. Verloop
 • Dhr. J.M.L. Vroom 
 • Dhr. drs. H.A.H.A. Willemsen
 • De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis genieten geen bezoldiging.

Jaarverslag 2014, 2015, 2016, 2017201820192020 en 2021.