Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

Dat maakt het namelijk mogelijk om de activiteiten van de Uit&Doe Agenda te betalen, extra's te doen voor bewoners waarvoor het budget ontoereikend is, de inrichting van het pand te onderhouden en het nodige onderhoud uit te voeren.
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL65RABO 0394 4080 63 t.n.v. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht, digitaal uw gift overmaken, donateur worden of een legaat schenken en zo de (binnenstad)bewoners helpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Doelstelling

Het doel van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis verleent materiële steun aan oudere (binnenstad)bewoners van het Bartholomeus Gasthuis en Bartholomeus in de Wijk voor activiteiten waarvoor geen andere financieringsvorm is. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

Activiteiten

2020/2021

 • Fondsenwerving voor Het Nieuwe Gasthuis (zie beleidsplan 2020-2021)
 • Verbetering promotie periodieke schenkingen en de financiële aantrekkelijkheid hiervan
 • Periodieke acties om donateurs te werven
 • Werving van nieuwe zakelijke Vrienden en onderhouden van de goede contacten met bestaande zakelijke Vrienden.

2018/2019

 • Fondsenwerving voor Het Nieuwe Gasthuis (zie beleidsplan 2020-2021)
 • Fondsenwerving voor instandhouding Regentenzaal
 • Deelname collecte OranjeFonds
 • Verbetering promotie periodieke schenkingen en de financiële aantrekkelijkheid hiervan
 • Kerstactie donateurs
 • Verkenning hoe erkend worden als Goed Doel voor het CBF 
 • Werving van nieuwe zakelijke Vrienden
 • Onderhoud contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.

2017

 • Financiering voor ontwerp verbouwing van een deel van derde verdieping tot beweeg- en muziekruimte voor bewoners van groepswoningen
 • Werving van nieuwe zakelijke Vrienden
 • Onderhoud contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden
 • Viering jubileum 650 jaar Bartholomeus Gasthuis met als hoogtepunten de verjaardag op 24 augustus in bijzijn van H.K.H. Koningin Máxima en het feest van nabuurschap op 15 december met honderd gasten van EET met je Hart en het Leger des Heils
 • Kerstactie donateurs.
 

2016

 • Financiering voor ontwerp en uitvoering ontwerp groepswoning Springweg 1 om de omgeving af te stemmen op het dementieproces
 • Werving zakelijke Vrienden. MAAScommunicatie wordt bronzen Vriend
 • Onderhoud contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden
 • Werving donaties onder stadsgenoten en bewoners rond kerst
 • Ondersteuning (financieel) in interieuraanpassing van overige vijf groepswoningen. Verbeteringen in het interieur met kleurgebruik, meubels, licht en beleving dragen bij aan de kwaliteit van het leven in een groepswoning
 • Voorbereiding van het feestprogramma viering 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017 (actief betrokken).

Waar sparen we voor?

De Stichting Vrienden zoekt financiële middelen om Het Nieuwe Gasthuis waar te maken. Draagt u ook bij?

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis 
T.a.v. mw. drs. M. Monbredau
Lange Smeestraat 40
3511 PZ  Utrecht
T 030 - 231 02 54
info@bartholomeusgasthuis.nl

KvK nummer 41186108
Bankrekening nummer NL65RABO 03944.08.063 t.n.v. St. Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht. 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 80 35 04 329 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis wordt gevormd door

 • Dhr. G.H. Abrahamse, voorzitter
 • Mw. mr. M. Plug
 • Mw. drs. F.M. Verloop
 • Dhr. drs. H.A.H.A. Willemsen
 • Dhr. H. Wind, penningmeester

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis genieten geen bezoldiging.

Jaarverslag 2014, 2015, 2016, 201720182019 en 2020.