Uw financiële bijdrage is van harte welkom!

Dat maakt het namelijk mogelijk om de activiteiten van de Uit&Doe Agenda te betalen, extra's te doen voor bewoners waarvoor het budget ontoereikend is, de inrichting van het pand te onderhouden en het nodige onderhoud uit te voeren.
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL65RABO 0394 4080 63 t.n.v. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht, digitaal uw gift overmaken, donateur worden of een legaat schenken en zo de (binnenstad)bewoners helpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft als doel om materiële steun te verlenen aan oudere (binnenstad)bewoners van het Bartholomeus Gasthuis en Bartholomeus in de Wijk, voorzover het activiteiten betreffen waarvoor financiering niet elders is geregeld. De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

anbi-breed.png

Activiteiten

2016

 • Financiering ontwerp en uitvoering ontwerp groepswoning Springweg 1 om de omgeving met af te stemmen op het dementieproces.
 • Werven zakelijke Vrienden. MAAScommunicatie wordt bronzen Vriend.
 • Onderhouden contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.
 • Rond kerst: werving donaties onder stadsgenoten en bewoners.
 • Op dit moment ondersteunt de Stichting Vrienden de aanpassing van het interieur van de overige vijf groepswoningen. Verbeteringen in het interieur met kleurgebruik, meubels, licht en beleving dragen bij aan de kwaliteit van het leven in een groepswoning.
 • Actief betrokken bij de voorbereiding van het feestprogramma viering 650 jaar Bartholomeus Gasthuis in 2017.

2017

 • Financiering ontwerp verbouwing van een deel van de zolder op de 3e verdieping tot beweeg- en muziekruimte voor de bewoners van de groespwoning.
 • Werven nieuwe zakelijke Vrienden. 
 • Onderhouden contacten met bronzen, zilveren en gouden Vrienden.
 • Vieren 650 jaar Bartholomeus Gasthuis met als hoogte punt de viering van d everjaardag op 24 augustus en het feest van nabuurschap op 14 december.
Klik hier voor het beleidsplan 2016-2017.

Waar sparen we voor in 2018?

De Stichting Vrienden zoekt financiële middelen voor het opknappen van de zolder tot beweeg- en muziekruimte. Tijdens NL Doet is er een rommelmarkt gehouden waarvan de opbrengst a € 1.802,- het beginkapitaal vomt. Draagt u ook bij?

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis 
T.a.v. mw. drs. M. Monbredau
Lange Smeestraat 40
3511 PZ  Utrecht
T 030 - 231 02 54
info@bartholomeusgasthuis.nl

KvK nummer 41186108
Bankrekening nummer NL65RABO 03944.08.063 t.n.v. St. Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Utrecht. 
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 80 35 04 329 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis wordt gevormd door

 • Drs. H.A.H.A. Willemsen, voorzitter
 • Prof. dr. P.R. Bär, vice-voorzitter
 • Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
 • Dhr. H. Wind, penningmeester
 • Dhr. G.H. Abrahamse 

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis genieten geen bezoldiging.

Jaarverslag 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.