Vormen van toezicht en participatie

Om erop toe te zien dat wij onze organisatie inrichten naar de modernste eisen en wij onze organisatie voortdurend verbeteren en vernieuwen, kent het Bartholomeus Gasthuis verschillende vormen van toezicht en participatie. Zo hebben wij een College van Regenten (Raad van Toezicht), een Cliëntenraad, een Ondernemingsraad, een Klachtencommissie en een Vertrouwenspersoon voor onze bewoners en medewerkers. De statuten van het Bartholomeus Gasthuis vindt u hier. 

Bestuur

Mevrouw Loes de Vries MBA is sinds 1 november 2020 bestuurder van het Bartholomeus Gasthuis.  

Het College van Regenten

Het College van Regenten werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2017. Dit is een Raad van Toezichtmodel dat in de zorgsector is geïntroduceerd door de overheid. Het model faciliteert Raden van Toezicht in hun toezichthoudende rol en bewaakt het voorkomen van verstrengeling van belangen door te werken volgens vastgestelde reglementen en procedures. Het College van Regenten van het Bartholomeus Gasthuis is een moderne Raad van Toezicht. Het gebruik van de oude naam verwijst naar de historie omdat de raad haar oorsprong heeft in de in 1407 gestichte Broederschap en sindsdien onafgebroken toezicht heeft gehouden op het voortbestaan van het gasthuis. Het College van Regenten wordt gevormd door de volgende leden:

 • Mw. Dr. E.M. (Elena) Bendien
 • Drs. A.P.M. (Bram) Mol
 • Drs. A.A. (Guus) Verduijn
 • Mw. A.M. (Marlien) Verhoef, vice-voorzitter
 • Mr. A. (Aleid) Wolfsen MPA, voorzitter 

Cliëntenraad

Zoals wettelijk is voorgeschreven, heeft het Bartholomeus Gasthuis een cliëntenraad. Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De cliëntenraad stimuleert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van bewoners opdat zij zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving, zorg en dienstverlening. De raad adviseert dus niet alleen over belangrijke beleidsontwikkelingen. Juist onderwerpen die de dagelijkse gang van zaken in het huis aangaan en dus belangrijk zijn cliënten, staan hoog op de agenda. Cliëntenraden hebben advies-, instemmings- en enquêterecht. Meer details hierover leest u in de officiële tekst van de Wet op Medezeggenschap Cliënten zorginstelling 2018 (WMCz2018). 

De cliëntenraad van het Bartholomeus Gasthuis heeft gemiddeld zes keer per jaar een officiële overlegvergadering met de bestuurder en spreekt jaarlijks met het College van Regenten. In mei 2020 hebben Cliëntenraad en (waarnemend) bestuurder een nieuwe medezeggenschapsregeling vastgesteld. Deze wordt volgens de regelgeving in 2022 geëvalueerd op actualiteit, effectiviteit en wenselijkheid. Bij de cliëntenraad kunnen geen klachten van cliënten worden ingediend. Daarvoor heeft het Bartholomeus Gasthuis een klachtenregeling. Maar, suggesties die alle cliënten ten goede komen zijn welkom. U kunt daarvoor de ideeënbox gebruiken in de hal of een mail sturen naar clientenraad@bartholomeusgasthuis.nl. Bekijk hier het huishoudelijk reglement. 

De cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

 • de heer P. (Peter) de Blok, bewoner woonzorgcentrum en vrijwilliger
 • Mevrouw B. (Bep) Breedijk, bewoner woonzorgcentrum
 • mevrouw R. (Rita) van Duinen-Nicolai, partner bewoner groepswonen
 • Mevrouw J. (Jolanda) Moonen, familielid bewoner groepswonen
 • Mevrouw A. (Annemarie) Roebert, bewoner woonzorgcentrum
 • Mevrouw P. (Petra) Selier, secretaris, familielid bewoner groepswonen
 • De heer K.W. (Karel) Stegenga, voorzitter, vrijwilliger

Cliëntenraad zoekt nieuwe voorzitter 

De cliëntenraad onderscheidt verschillende rollen onder zijn leden. Niet alle leden hoeven van alle markten thuis te zijn. Hun gemene deler is het vertegenwoordigen van het gemeenschappelijk belang van cliënten/cliëntgroepen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de secretaris met ondersteuning van een onafhankelijke kracht.
Wegens het aflopen van de tweede termijn van de huidige voorzitter zoekt de cliëntenraad een nieuwe voorzitter. Taken die bij deze functionaris horen zijn:

 • het leiden van vergaderingen;
 • agendaoverleg voeren met de bestuurder in de aanloop naar de overlegvergadering
 • erop toezien dat alle leden van het cliëntenraad het reglement van de raad naleven
 • erop toezien dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert
 • het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de cliëntenraad, bijvoorbeeld in de jaarlijkse gespreken met het Zorgkantoor en met het College van Regenten.

Bekijk hier de volledige vacaturetekst. 

Ondernemingsraad

Het Bartholomeus Gasthuis heeft een actieve ondernemingsraad. Bestuurder en raad werken samen volgens de wettelijke kaders van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Het bestuur van de organisatie informeert de ondernemingsraad voortdurend over plannen, ontwikkelingen en maatregelen zodat de raad kan meedenken en daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het te voeren beleid. De ondernemingsraad presenteert zijn activiteiten op het intranet van het Bartholomeus Gasthuis en houdt regelmatig achterbanraadplegingen om goed aangesloten te zijn bij wat er leeft en speelt binnen de organisatie. 

ANBI 

Het Bartholomeus Gasthuis heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. 

 • De Stichting Bartholomeus Gasthuis in ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 471179168.
 • RSIN nummer: 002882103.
 • Contactgegevens: Het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd aan de Lange Smeestraat 40 te Utrecht en te bereiken via telefoonnummer 030 239 3152 en e-mailadres bestuurssecretariaat@bartholomeusgasthuis.nl.
 • Doelstelling: De Stichting Bartholomeus Gasthuis is een zorgorganisatie met als hoofddoelstellingen het bieden van goede zorg, huisvesting en sociaal maatschappelijk welzijn aan ouderen in het bijzonder. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan de professionele standaarden in eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. 
 • Bestuur en beleid: Het bestuur van de stichting legt jaarlijks verantwoording af over zijn beleid en bestedingen. Alle relevante informatie en documenten vindt u bovenaan deze pagina onder de kopjes 'Bestuur', 'College van Regenten' en 'Verantwoording'. 
 • Verantwoording 2021.
ANBI_FC.jpg