Vormen van toezicht en participatie

Om erop toe te zien dat wij onze organisatie inrichten naar de modernste eisen en wij onze organisatie voortdurend verbeteren en vernieuwen, kent het Bartholomeus Gasthuis verschillende vormen van toezicht en participatie. Zo hebben wij een College van Regenten (Raad van Toezicht), een Cliëntenraad, een Ondernemingsraad, een Klachtencommissie en een Vertrouwenspersoon voor onze bewoners en medewerkers.

Het College van Regenten

Het College van Regenten werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2017. Dit is een Raad van Toezichtmodel dat in de zorgsector is geïntroduceerd door de overheid. Het model faciliteert Raden van Toezicht in hun toezichthoudende rol en bewaakt het voorkomen van verstrengeling van belangen door te werken volgens vastgestelde reglementen en procedures. Het College van Regenten van het Bartholomeus Gasthuis is een moderne Raad van Toezicht. Het gebruik van de oude naam verwijst naar de historie omdat de raad haar oorsprong heeft in de in 1407 gestichte Broederschap en sindsdien onafgebroken toezicht heeft gehouden op het voortbestaan van het gasthuis. Het College van Regenten wordt gevormd door de volgende leden:

  • Mw. Dr. E.M. (Elena) Bendien
  • Drs. A.P.M. (Bram) Mol
  • Jhr. Dr. A.J. (Jacob) Six
  • Mw. A.M. (Marlien) Verhoef
  • Mr. A. (Aleid) Wolfsen MPA, voorzitter

Verantwoording

KWALITEITSPLAN 2019: klik hier.  

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG EN JAARREKENING

ONKOSTENVERGOEDING BESTUURDER 2018

Cliëntenraad

Zoals wettelijk is voorgeschreven, heeft het Bartholomeus Gasthuis een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de bewoners van het Bartholomeus Gasthuis en houdt zich daarom bezig met het beleid van zowel de Raad van Bestuur/directeur als het College van Regenten (Raad van Toezicht). Om dit goed te kunnen doen, heeft de cliëntenraad een aantal rechten zoals het recht op informatie. Verder heeft de raad gevraagd en ongevraagd adviesrecht en instemmingsrecht. De cliëntenraad kan ook iemand voordragen als lid van het College van Regenten en kan onderzoek laten doen als zij denkt dat het gasthuis, op terreinen waar de cliëntenraad haar invloed kan uitoefenen, zaken niet op orde heeft.
Gemiddeld zes keer per jaar heeft de cliëntenraad een officiële overlegvergadering met de bestuurder/ directeur. De raad adviseert niet alleen over belangrijke beleidsontwikkelingen, maar ook over onderwerpen die de dagelijkse gang van zaken in het huis betreffen en die voor cliënten van belang zijn zoals activiteitenplanning, de menukaart, prijzen, et cetera, etc.

Bij de cliëntenraad kunnen geen klachten van cliënten worden ingediend. Daarvoor heeft het Bartholomeus Gasthuis een klachtenregeling. Maar suggesties die alle cliënten ten goede komen zijn welkom. U kunt daarvoor de ideeënbox gebruiken in de hal of een mail sturen naar clientenraad@bartholomeusgasthuis.nl.

De cliëntenraad wordt gevormd door de volgende leden:

  • Drs. K.W. (Karel) Stegenga, voorzitter
  • Drs. A.J.J. (Anton) van der Burg, secretaris
  • H. (Henk) Heikens
  • Mw. H. ((Helma) van Kessel
  • Drs. J.H.L. (Jan) de Vries

Ondernemingsraad

Binnen het Bartholomeus Gasthuis functionert een actieve ondernemingsraad. Bestuurder en raad werken volgens de wettelijke kaders van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Het bestuur van de organisatie werkt transparant zodat de ondernemingsraad tijdig mee kan denken en daadwerkelijk invloed uit kan oefenen op het te voeren beleid. De ondernemingsraad presenteert hun activiteiten op het intranet van het Bartholomeus Gasthuis en houdt regelmatig achterbanraadplegingen om goed feeling te hebben met wat er leeft en speelt binnen de organisatie.